Contact information

Dunhua Bytter Technology Co., Ltd

Tel: 0086 433 5072002

Fax:0086 433 5072001

URL:en.bytterbelt.com

Address:No.88,Hongda Road, Economic Development Zone, Dunhua City, Jilin Province, China


Xiangfei Liu        0086 15834940870   E-mail: liuxiangfei@bytter.info